LaMSA Struktūra

LaMSA izpildinstitūcija ir Valde, ko ievēl Biedrības Valdes gadskārtējās vēlēšanās. Valdes locekļi kopīgi vada Biedrību ikdienā pieņem visus ar asociācijas vadīšanu un uzturēšanu saistītos lēmumus, kas nav noteikti kā ekskluzīva Biedru sapulces vai Revīzijas komisijas kompetence.
Saskaņā ar nolikumu valdi veido:

  • LaMSAs prezidents, kas ir Valdes priekšsēdētājs,
  • Prezidenta vietnieks iekšlietās,
  • Prezidenta vietnieks ārlietās/IFMSA koordinators,
  • Prezidenta vietnieks finanšu jautājumos,
  • Apmaiņu koordinators (NEO),
  • SCOME projektu vadītājs,
  • SCOPH projekta vadītājs,
  • SCORA projekta vadītājs.

Šeit var uzzināt vairāk par LaMSA valdi.

Padome

Padome is lēmējinstitūcija, kas tiesīga izlemt LaMSA attīstībai un darbībai svarīgus jautājumus.

Sazināties ar LaMSA padomi un uzzināt par projektiem var rakstot uz [email protected]

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija pārbauda LaMSAs finansiālo un saimniecisko darbību, aptverot visas jomas: darba grupu aktivitātes un administratīvi saimniecisko darbību. Revīzijas komisiju ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.