Valde ir biedrības izpildinstitūcija. Tās vadītājs un locekļi tiek ievēlēti vēlēšanās, kuras notiek reizi akadēmiskā gada rudens semstrī. Valdi veido Prezidents, Vice-prezidents iekšlietās (VPI), Vice-prezidents ārlietās (VPE), Vice-prezident finansēs (VPF), Sabiedrības veselības projektu vadītājs (SCOPH), Medicīnas izglītības projektu vadītājs (SCOME), Reprodruktīvās veselības projektu vadītājs (SCORA), apmaiņu virzienu vadītājs (SCOPE). Valdes locekļi pārstāv asociāciju gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, kā piemēram, Starptautiskajā Medicīnas Studentu Asociācijā (IFMSA), veidot sadarbības ar organizācijām, institūcijām.

Valdes sanāksmes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, kurās tiek apspriests gan valdes padarītais, gan padomes, tiek izstrādāti jauni normatīvi, attīstītas idejas, kā arī apsriesti jaunākie notikumi starptautiskajā līmenī. 

  • Prezidents – LaMSA Valdes priekšēdētājs, pārstāv biedru viedokli gan lokālā, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Koordinē valdes darbu organizējot sēdes. Nodrošina biedrības stratēģijas izveidi un izpildi
  • Vice-prezidents ārlietās (VPE) – Galvenie uzdevumi ir pārstāvēt LaMSA gan Latvijā, gan starptautiski (IFMSA). Veicināt starptautiski pieņemtās nostājas ieviešanu, atpazīstamību Latvijā. Nodrošināt komunikāciju ar IFMSA, pārstāvniecību IFMSA Ģenerālajās Asamblejās un Reģionālajās tikšanās. Veicināt sadarbīvu ar reģionāli nozīmīgām medicīnas studentu asociācijā.
  • Vice-prezidents iekšlietās (VPI) – Galvenie uzdevumi ir veicināt LaMSA intereresi, organizācijas darbību, biedru piesaisti, LaMSA aktivitātes punktu piešķiršana, kā arī biedru sapulces un stratēģiskā semināra organizēšana. 
  • Vice-prezidents finansēs (VPF) – Galvenie uzdevumi ir sekot biedrības naudas plūsmai, sekot līdzi biedru iemaksām, reģistrācijām, SCOPE Profesionālo apmaiņu programmas konkursa dalības maksu apritei. Sekot līdzi biedrības organizēto projektu tēriņiem un ienākumiem.  Veicināt ziedotāju un atbalstītāju piesaisti. 
  • Apmaiņu virzienu vadītājs (SCOPE) – Galvenie uzdevumi ir organizēt un nodrošināt apmaiņu programmas dalībnieku izvēli, konkursa norisi. Nodrošināt iebraucošo studentu prakses norisi, slēgt līgumus ar citu valstu medicīnas studentu asociācijām par apmaiņu programmas vietām.
  • Medicīnas izglītības projektu vadītājs (SCOME) – Galvenie uzdevumi ir plānot projektus saskaņā ar aktualitātēm pasaulē. Veidot kvalitatīvus pasākumus medicīnas nozares studentiem, veicināt studentu velmi uzlabot medicīnas izglītību. 
  • Reproduktīvās veselības projektu vadītājs (SCORA) – Galvenie uzdevumi ir plānot projektus saskaņā ar aktualitātēm pasaulē, veidot sociālas kampaņas, kas saistītas ar reproduktīvās veselības jautājumiem. 
  • Sabiedrības veselības projektu vadītājs (SCOPH) – Galvenie uzdevumi ir plānot projektus saskaņā ar aktualitātēm pasaulē, veidot sociālās kampaņas, kas saistītas ar sabiedrības veselības jautājumiem