Struktūra

Valde

LaMSA izpildinstitūcija ir Valde, ko ievēl Biedrības Valdes gadskārtējās vēlēšanās akadēmiskā gada rudens semestrī (2018. gada 4. novembrī). Valdes locekļi kopīgi vada Biedrību ikdienā pieņem visus ar asociācijas vadīšanu un uzturēšanu saistītos lēmumus, kas nav noteikti kā ekskluzīva Biedru sapulces vai Revīzijas komisijas kompetence. Saskaņā ar nolikumu valdi veido LaMSAs prezidents, kas ir Valdes priekšsēdētājs, prezidenta vietnieks iekšlietās, prezidenta vietnieks ārlietās/IFMSA koordinators, finanšu virziena vadītājs, apmaiņu koordinators un SCOME projektu vadītājs, SCOPH projekta vadītājs, SCORA projekta vadītājs.

Latvijas Medicīnas studentu asociācijas Valdes priekšsēdētājs

Patriks Aldersons

E-pasts: president@lamsa.lv;

Telefona numurs: 28350305.

 • Sintija Strautmane, Viceprezidente iekšlietās, tel.: 25417703, e-pasts: lamsa.iekslietas@gmail.com;
 • Nikola Krūmiņa, Viceprezidente ārlietās, tel.: 27595898, e-pasts: lamsa-latvia@ifmsa.org; kruminanikola@gmail.com;
 • Bruno Salvaterra, Nacionālais apmaiņu koordinators izbraucošajiem studentiem (SCOPE – NEO-OUT), e-pasts: apmainas@lamsa.lv; neo@lamsa.lv;
 • Aleksandra Voicehovska, Nacionālā apmaiņu koordinatore iebraucošajiem studentiem (SCOPE – NEO-IN), e-pasts: apmainas@lamsa.lv; neo@lamsa.lv;
 • Ksenija Gerasimčuka, SCOME projektu vadītāja;
 • Marija Rozevska, SCOPH projektu vadītāja, tel.: 29850950, e-pasts: rozevska.maria@gmail.com;
 • Gatis Saknītis, SCORA projektu vadītājs;
 • Annija Skudra, Finanšu virziena vadītāja, e-pasts: finances@lamsa.lv.

Padome

Padome is lēmējinstitūcija, kas tiesīga izlemt LaMSA attīstībai un darbībai svarīgus jautājumus.

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija pārbauda LaMSAs finansiālo un saimniecisko darbību, aptverot visas jomas: darba grupu aktivitātes un administratīvi saimniecisko darbību. Revīzijas komisiju ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

Revīzijas komisijas sastāvs:

 • Ieva Balode
 • Gatis Saknītis
 • Dineja Veinberga