EuRegMe 2019 Sanktpēterburgā

Eiropas reģions satiekas Sanktpēterburgā, lai vienotos par medicīnas studentu kopīgu tālāko reģiona virzību. Medicīnas studentiem ir neatkārtojama privilēģija – motivācija un enerģija darboties labākas nākotnes vārdā. Četras pilnas dienas apmainījāmies ar pieredzi, stiprinājām reģiona sadarbību un mācījāmies viens no otra. Latvijas delegāciju veidoja Latvijas Medicīnas Studentu Asociācijas pārstāves – Nikola Krūmiņa, Laura Bajāre, Laura Bluzmane, Sofja Kauškale un Jūlija Žmarjova. Mūsu pārstāvētās sesijas bija sabiedrības veselība (SCOPH), medicīnas izglītība (SCOME), cilvēktiesības un miers (SCORP), kā arī prezidenta jeb reģiona pārstāvju sesijas. Pasākuma vienotā tēma: Veselības aprūpē strādājošo loma ilgstpējīgas attīstības mērķu vārdā, apturot HIV un AIDS epidēmiju (Ending HIV/AIDS in the Sustainable Goals development era: role of the future healthcare providers).

Mūsu, Eiropas reģiona, kopēja nostāja globāli un reģionāli svarīgos jautājumos ir būtiska, lai veidotu kopīgus mērķus un uzdevumus mūsu kopējās vīzijas ietvaros – veidot pasauli, kurā medicīnas studenti apvienojas ar zināšanām un prasmēm un vērtībām, lai ieņemtu nozīmīgu viedokļa paudēju lomu vietējā un starptautiskā mērogā. Eiropai ir būtiski vienoties par prioritātēm un galvenajiem darbības virzienam. Šajā gadā kā prioritātes tiek izvirzīts darbaspēka jautājums un mentālā veselība.

Ārstu trūkums reģionos un lielākajās Latvijas pilsētās, rezidentūras ierobežotais vietu skaits un motivācijas un enerģijas pilnie medicīnas studenti saskaras ar visas Eiropas problēmu – darbaspēka trūkums vietējā mērogā. Virzot kā prioritāti darbaspēku, esam virzījuši vairākus mērķus. Strādāt vietējā mērogā, lai organizētu apmaiņās un izpratnes kampaņas reģionu slimnīcās; veicināt iniciatīvas, kurās medicīnas studentiem ļautu iesaistīties mazāk apdzīvotu reģionu veselības aprūpes sistēmās; stiprināt partnerattiecības ar citām veselības aprūpes studentu organizācijām un Latvijā vadošajām Universitātēm; paaugstināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpes darbaspēka krīzi, mazinot baumas par nepilnvērtīgas veselības aprūpes sniegšanas pakalpojumiem Latvijā. Lai īstenotu mūsu mērķus LaMSA Latvia no rudens semestra plāno atjaunot reģionu slimnīcu izbraukumu programmu, lai iepazīstinātu studentus ar darba iespējām reģionos, kā arī organizēt tikšanos ar vadošajiem Latvijas veselības aprūpes vadības pārstāvjiem par situāciju reģionos un lielākajās pilsētās. Nedrīkst aizmirst turpināt attīstīt medicīnas izglītības kvalitāti un studentu izpratni strādājot komandā kvalitatīvākas pacientu aprūpes veicināšanas vārdā.

Labi darba apstākļi, sakārtoti sociālie pabalsti un atbilstoša samaksa ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai turpinātu strādāt ārsta profesijā. Nevajadzētu aizmirst, ka mūsu, veselības aprūpes speciālistu mentālā veselība ieņem svarīgu lomu intensīvajā darba slodzē ikdienā. Ārstu, speciālistu un pacientu mentālā veselība, labklājība ir neatsverams faktors, lai saglabātu veselību. Mēs strādājam, lai atgādinātu, ka jebkura Latvijas iedzīvotāja pamatā ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespējas trūkums. Balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas veselības definīciju, kopīgi tika lemts, ka kā otrā prioritāte paliek mentālā veselība. LaMSA-Latvija jau vairākus gadus sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīniku organizē “Miega dienas” projektu; tiek organizētas kampaņas, lai atgādinātu par mentālās veselības nozīmi. Lai turpinātu attīstīties mentālās veselības uzlabošanas mērķu labā, ir būtiski turpināt izstrādāt izglītojošas un izpratnes veicinošas kampaņas un pasākumus, kas saistīti ar garīgo veselību un stigmu, kā arī attīstīt un veicināt padziļinātu izpratni par medicīnas studentu un citu veselības aprūpē studējošo garīgo veselību. Sadarbībā ar Latvijas valsts vadošajiem viedokļu un kampaņu veidotājiem veicināt pasākumus garīgās veselības jomā, attīstīt un izplatīt ar veselību saistītus instrumentus un rokasgrāmatas. Veselības aprūpe iekļauj vairāk kā tikai medikamentu nozīmēšanu un pareizu diagnostiku, tā ietver darbu ar pacientu kā kopumu multidisciplinārā komandā.

Ņemot vērā pasākuma tematiku, LaMSA mentālās veselības projekta ietvaros vēlamies akcentēt darbu HIV un AIDS pacientu aprūpes jautājumā. Pašlaik Latvija nodrošina ārstēšanu visiem HIV pozitīviem pacientiem [1], taču ir nepieciešams strādāt pie pacientu labklājības, viņu mentālās veselības, drošību sabiedrībā un viņu iesaisti darbā kā jebkuram Latvijā dzīvojošojam. Andas Ķīvītes-Urtānes un viņas komandas darbā par “Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, stigmas indekss” rezultāti par situāciju Latvijā:

Pasākuma tika aktualizēta arī migrācijas procesa ietekme uz veselības aprūpi, migrantu veselību un viņu tiesībām. Migrācijas process skar visu Eiropu. Ir nepieciešams laicīgi raisīt izpratni un zināšanas par migrantu veselību un tiesībām reģionā, veidojot mērķtiecīgas un nediskriminējošas kampaņas un starptautiskās dienas, kas akcentē esošo situāciju un meklē atbildes uz sabiedrībā valdošajiem jautājumiem vai aizspriedumiem. Migrācijas process ir dabīgs process, kura rezultātā notiek pārmaiņas reģionālā un nacionālā līmenī. Tiek skarta gan valstu ekonomiskā puse, gan veselības aprūpe, izglītība un citas jomas. [2] Mums, medicīnas studentiem, ir jāapzinās izmaiņas veselības aprūpē un laicīgi jābūt sagatavotiem uzņemt pacientus ar visdažādākajam medicīnas vēsturem, saslimšanām un jābūt gataviem atklāt jaunas pieejas komunikācijā un ārstēšanā.

Atgriežoties no reģionālās tikšanās valda gandarījuma sajūta par Latvijā jau paveikto un esam gatavi uzsākt tālākos darbus labākas nākotnes vārdā. “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”Margaret Mead.

 

NĀKAMĀ REĢIONĀLĀ TIKŠANĀS LIETUVĀ 2020! Seko līdzi un pievienojies LAMSA delegācijai jau Aprīlī 2020!  https://www.facebook.com/euregme2020lithuania/EUREGME2020 Lithuania! [3]

[1] VM. “No 1.oktobra plānots sākt ikviena HIV pacienta ārstēšanu”, Publicēts: 17.09.2018. http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5809_no_1oktobra_planots_sakt_ikviena_hiv_pacienta_arstesanu/ Skatīts: 30.06.2019.

[2] International journal of science. Nature. Migrants and refugees are good for economies; Analysis of 30 years of data from Western Europe refutes suggestions that asylum seekers pose a financial burden. Publicēts un atjaunots: 21.06.2018. https://www.nature.com/articles/d41586-018-05507-0 Skatīts: 30.06.2019.

[3] LiMSA. Lithuania. EuRegMe2020 Application package. https://issuu.com/generalinesekretorelimsa/docs/euregme_application_package?fbclid=IwAR3T-d9qUg6P8T5_YVR3u5e1wI53CE52-Kv4iY6aVNxDN4faIyeSaYCojfE Skatīts: 30.06.2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »